குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகாவித்தியாலய வருடாந்த பரிசளிப்பு விழா பற்றிய விபரங்கள். updated 11-10-2017