குப்பிழான் விக்கினேஸ்வரா மகா வித்தியாலய கணக்கறிக்கை 2016 மற்றும் 2017. updated 20-08-2017