இலண்டன் மாநகரில் நடைபெற்ற குப்பிழான் மக்களின் செம்மண் இரவு 2015 ஒளிப்பதிவு. பல்லாயிரம் மக்கள் இந்த ஒளிப்பதிவை மனிதன் இணையத்தளத்தினூடும் மற்றும் சமூக வலையமைப்பினூடாகவும் கண்டுகளிக்கிறார்கள். updated 09-12-2015